Wednesday, December 19, 2012

Có gì mới tại phiên bản ComMan 20.12.2012

Phiên bản 03.12.2012 được đánh dấu bởi việc hoàn thành và đi vào sử dụng của Module quản lý Tài sản cố định. Phiên bản 20.12.2012 hoàn thiện lại một số tính toán cũng như bổ sung thêm chức năng mới liên quan tới việc tổng hợp kèm phân loại kho hàng.

Phần viết sau đây giới thiệu các sửa đổi và hướng dẫn sử dụng các chức năng mới.

1. Loại bỏ các Mặt hàng có Loại hàng là Tài sản ra khỏi Tổng hợp Kho hàng:

Với việc Module quản lý Tài sản cố định được hoàn thiện và đưa vào sử dụng, các Tài sản (bao gồm Tài sản cố định, Dụng cụ, Công cụ làm việc) được quản lý và tính giá trị theo chế độ khấu hao riêng. Các tài sản này, trước đây đều được quản lý trong kho hàng và được tính toán trong tổng hợp kho hàng, nay cần phải loại bỏ.

Căn cứ vào quy định đánh mã Tài sản cố định là TS, dụng cụ là DC, ComMan sẽ loại trừ theo cách không thống kê các Mặt hàng có Mã Loại như trên vào trong bảng kê cũng như không cộng tiền hàng vào con số tổng giá trị kho hàng...

Như vậy, cụ thể hơn, khi nhấn nút TỔNG HỢP KHO

Chuc nang Tong hop Kho hang

Hoặc sử dụng các Menu 3F và 3K

Chuc nang Tong hop Kho hang

đều không có giá trị của Tài sản được thống kê và tính toán.

2. Thêm quyền để khống chế và cho phép user được thay đổi Người nhập, Người xuất, Người thu, Người chi trong các phát sinh Kế toán đã xác nhận.

Quy trình cập nhật các phát sinh Nhập – Xuất, Thu – Chi hiện đang thực hiện qua 2 khâu.
 • Khâu thứ nhất: khai báo cập nhật phát sinh chờ thường do các đối tượng kinh doanh hoặc nhân viên trong công ty thực hiện.
 • Khâu thứ 2 kế toán được giao quyền sẽ kiểm tra lại các dữ liệu đã khai báo, xác lập các Tài khoản (định khoản) và bổ sung các thông số về hóa đơn VAT... rồi thực hiện việc xác nhận.
Các phát sinh đã được xác nhận thông qua các quyền: 3C, 3D, 3E với Nhập Xuất và 4C, 4D, 4E với Thu Chi cho phép người dùng được phép thống kê và sửa lại một vài thông số.

Các thông số được sửa trước đây chỉ là các thông số về Tài khoản và số hóa đơn VAT. Nay bổ sung thêm quyền 3R đối với Nhập – Xuất và 4M với Thu – Chi để xác lập quyền được thay đổi Người nhập, Người xuất và Người Thu, Người chi.

Lưu ý:

 • Tất nhiên, 3R và 4M là quyền sửa nhưng phải đi kèm với quyền xem 3C, 3D... 4C, 4D... mới sửa được.
 • Quyền 3R và 4M không có ký hiệu ** nên chỉ cần đánh dấu vào bên xem là đủ.
Chuc nang sua phat sinh Nhap Xuat Thu Chi

3. Chức năng Tổng hợp kèm Phân loại Kho hàng

Các chức năng tổng hợp kho đã có của ComMan (Menu: 3F, 3K) cho kết quả tổng hợp là giá trị hàng tồn kho tại thời điểm tự chọn. Tuy nhiên, con số tổng hợp này chưa chỉ rõ bao nhiêu là hàng tồn lâu không bán được, hoặc bao nhiêu là hàng luân chuyển bình thường...

Chức năng 6J. Tổng hợp kèm Phân loại Kho hàng được phát triển thêm nhằm hỗ trợ cho việc phân loại dựa trên số tháng gần nhất không có phát sinh của từng Mặt hàng. Theo đó, kho hàng sẽ được phân thành 4 loại sau:
 • Loại 1: Hàng luân chuyển bình thường là hàng có phát sinh gần nhất trong khoảng 3 tháng nay.
 • Loại 2: Hàng luân chuyển chậm là hàng có phát sinh gần nhất trong vòng 3 đến 6 tháng.
 • Loại 3: Hàng khó bán là hàng có phát sinh gần nhất trong khoảng 6 đến 12 tháng.
 • Loại 4: Hàng tồn lưu cữu là hàng có phát sinh gần nhất từ 12 tháng trở lên.
Từ việc tổng hợp theo phân loại trên người sử dụng có thể biết được rõ hơn tình hình hàng tồn kho và có những quyết định xác đáng cho kế hoạch kinh doanh của mình.
Tong hop kem Phan loai Kho hang

Bản in tổng hợp kèm phân loại:
Ban in Tong hop kem Phan loai Kho hang

Lưu ý rằng, các con số 3, 6, 12 tháng là con số mặc định và hoàn toàn có thể thay đổi tùy biến theo ý người sử dụng. Ví dụ: theo ý của người dùng thì hàng tồn lâu quá 24 tháng không có phát sinh mới xem là hàng lưu cữu chẳng hạn thì chỉ cần thay con số rồi nhấn tổng hợp lại là được.

Một tùy biến thứ hai là khả năng thay đổi phân loại của từng mặt hàng sau khi đã nhấn tổng hợp. Theo đó, người dùng có thể căn cứ vào thực tế mà thay đổi phân loại của từng mặt hàng. Sau mỗi thay đổi (Ví dụ: từ loại 4 sang loại 1 chẳng hạn) con số tổng hợp sẽ thay đổi theo ngay sau khi nhấn phím Enter.

Về quyền:

 • Người có quyền xem 6J sẽ được khởi động Form Tổng hợp, thay đổi số tháng cho phân loại, nhấn nút Tổng hợp và in kết quả tổng hợp.
 • Người có quyền sửa thì ngoài các quyền trên còn được phép thay đổi xếp loại của từng mặt hàng khác đi so với phân loại tính ra từ số tháng không có phát sinh.
Một lưu ý cuối cùng rằng chức năng tổng hợp kèm phân loại kho hàng này chỉ thực hiện cho từng kho hàng một chứ không làm chung cho tất cả các kho hàng. Giá trị của từng mặt hàng là giá bình quân gia quyền của từng mặt hàng.

Wednesday, November 28, 2012

Module quản lý Tài sản Cố định

Module quản lý Tài sản Cố định (TSCĐ) có 2 chức năng chính là:
 • Thống kê các phát sinh TSCĐ đồng thời cho phép cập nhật thời hạn Khấu hao đối với từng Tài sản khi Nhập về.
 • Tổng hợp TSCĐ theo Kỳ trong đó cho biết Giá trị của Tài sản tại thời điểm Đầu kỳ, Cuối kỳ, cũng như quan trọng hơn cả là tính Chi phí Khấu hao đối với từng Tài sản trong Kỳ, trên cơ sở đó tính được tổng Chi phí Khấu hao TSCĐ của một bộ phận, hay toàn bộ doanh nghiệp...
Thống kê phát sinh Tài Sản Cố Định
1. Thống kê phát sinh Nhập - Xuất TSCĐ
Sau đây là những lưu ý trong sử dụng các chức năng của Module này:

1. Các thống nhất trong ghi nhận phát sinh TSCĐ:
 • Phát sinh Nhập (hay Mua) TSCĐ được thực hiện qua phiếu Nhập N1.
 • Phát sinh Xuất (hay Bán) TSCĐ được thực hiện qua phiếu Xuất X1.
 • Trong phần chi tiết của phiếu Nhập N1, mọi Mã hàng chỉ có Số lượng bằng 1 (đương nhiên khi Xuất Số lượng cũng phải bằng 1).
 • Khi hạch toán của Kế toán: Mục Tài khoản chỉ dùng: 131 và 331; Mục Tài khoản Đối ứng chỉ dùng: 211, 212, 213, 214; Mục Tài khoản khác yêu cầu Tài sản khi Nhập và khi Xuất phải giống nhau.
2. Thống kê các phát sinh TSCĐ:
Các phát sinh Nhập, Xuất TSCĐ được thống kê theo khoảng thời gian mặc định là 12 tháng kể từ ngày hiện tại trở về trước. Có thể dùng các điều kiện khác để lọc như: chỉ Nhập hay chỉ Xuất, phiếu hủy, hoặc các số Tài khoản...(xem hình 1. Thống kê phát sinh Nhập - Xuất TSCĐ)

Nếu kích đúp vào 1 phát sinh, ta có thể xem được chi tiết Phiếu liên quan tới phát sinh đó. Trong trường hợp là phát sinh Nhập, thì cho phép người được quyền cập nhật mới, thay đổi, hoặc xóa Hạn khấu hao đối với từng TSCĐ (xem hình 2.).
Chi tiết phiếu phát sinh và cập nhật Hạn khấu hao
2. Chi tiết phiếu phát sinh và cập nhật Hạn khấu hao
Về quyền: ai được quyền sửa 6H. Thống kê phát sinh TSCĐ/Cập nhật Hạn KH** thì không những được quyền thống kê mà còn được quyền cập nhật Hạn khấu hao. Ngoài ra, mọi thông tin về phiếu (kế cả Hủy) cũng không thay đổi được tại đây.

Lưu ý: Hạn Khấu hao của từng Tài sản là số tháng quy định cho việc khấu hao tài sản đó. Số này không thay đổi trong suốt thời gian. Vì vậy, sau mỗi lần cập nhật, nên bỏ quyền hạn được cập nhật để tránh sai xót không chủ ý làm thay đổi hạn khấu hao của tài sản.

3. Khái niệm về KỲ trong tổng hợp khấu hao TSCĐ:

Tại Form Tổng hợp TSCĐ, để có thể tổng hợp, luôn phải xác định Từ ngày nào và Đến ngày nào. Hình sau đây minh họa cho việc xác định các KỲ bao gồm: Trước Kỳ, Đầu kỳ, Trong kỳ, Cuối kỳ và Sau kỳ.
Các quy ước về thời gian trong tính tổng hợp TSCĐ
3. Các quy ước về thời gian trong tính tổng hợp TSCĐ
Theo đó:
 • Trước kỳ bao gồm các phát sinh có ngày nhỏ hơn hoặc bằng (<=) Từ ngày. Nghĩa là bao hàm cả các phát sinh trong ngày Từ ngày;
 • Trong kỳ bao gồm các phát sinh có ngày lớn hơn Từ ngày (>) và nhỏ hơn hoặc bằng (<=) Đến ngày;
 • Sau kỳ là những phát sinh có ngày lớn hơn (>) Đến ngày;
 • Vậy giá trị Đầu kỳ là giá trị tổng hợp của những phát sinh đã diễn ra trước kỳ;
 • Giá trị Cuối kỳ là giá trị tổng hợp của những phát sinh diễn ra Trước kỳ + Trong kỳ;
 • Giá trị Trong kỳ thì đơn thuần là những diễn biến phát sinh Trong kỳ.
4. Các diễn tiến phát sinh của TSCĐ theo thời gian:
Một Tài sản được mua về, ngày mua, ngày trong phiếu Nhập được coi là ngày bắt đầu tính khấu hao của Tài sản đó. Trong quá trình sử dụng, Giá trị của Tài sản giảm dần đều (khấu hao Tuyến tính) theo thời gian. Hết hạn khấu hao, giá trị của Tài sản còn bằng 0.

Tài sản cũng có thể bán đi hoặc thanh lý. Thời điểm bán hoặc thanh lý cũng có thể trước hoặc sau thời điểm mà Tài sản đó hết khấu hao.

Hình 4. sau đây chỉ ra tất cả các diễn biến có thể của tài sản trong một Kỳ tổng hợp. Đầu mũi tên là thời điểm mua tài sản, cuối mũi tên là thời điểm hết khấu hao của tài sản và mũi tên đỏ là chỉ phát sinh bán tài sản.

10 trường hợp có thể xẩy ra đối với Tài sản cố định
4. 10 trường hợp có thể xẩy ra đối với Tài sản cố định
Đường mũi tên đứt đoạn chỉ rằng tài sản đã hết khấu hao nhưng vẫn còn dùng, chưa bán, chưa thanh lý.

5. Các con số tổng hợp đối với TSCĐ:

Sau khi nhấn nút Tổng hợp, ComMan sẽ tính và ghi lại tất cả các tham số tại thời điểm Đầu Kỳ, Cuối Kỳ và Chi phí khấu hao Trong kỳ.

Có thể kích đúp chuột vào từng Tài sản để xem chi tiết các tham số (xem hình 5.). Trong đó, một vài tham số chỉ có giá trị khi có phát sinh phù hợp. Ví dụ: 11. Ngày mua tài sản trong kỳ chỉ có giá trị nếu Tài sản đó được mua vào ngày Trong kỳ. Các tham số của từng Tài sản cũng có thể in ra giấy khi nhấn vào nút in tai Form.
15 tham số của một Tài sản cố định
5. 15 tham số của một Tài sản cố định
Ngoài ra cũng có thể tổng hợp những số liệu đặc biệt như Giá trị, Tổng giá trị của tất cả TSCĐ tại thời điểm Đầu kỳ, Cuối kỳ và Chi phí, Tổng chi phí khấu hao của TSCĐ trong kỳ (xem hình 6.).
Tổng hợp Tài sản cố định theo KỲ
6. Tổng hợp Tài sản cố định theo KỲ
Và cuối cùng là có thể in ra giấy bảng tổng hợp Tài sản cố định theo kỳ (hình 7.)
Bản in Tổng hợp Tài sản cố định theo kỳ
7. Bản in Tổng hợp Tài sản cố định theo kỳ
Thursday, July 26, 2012

Tôi 24 tuổi, bốn lần khởi nghiệp thì ba lần thất bại

Đã có lúc tôi nảy sinh suy nghĩ: “Hay là mình sẽ tìm kiếm một công việc nào đó ổn định, có thu nhập hàng tháng, lúc đó tôi sẽ lại chân trong, chân ngoài để kiếm thêm và gây dựng sự nghiệp ?”

Có những lúc tưởng chừng như thất bại ê chề đã nhấn chìm tôi. Tôi thấy mình là một thằng vô dụng. Năm lần bảy lượt cầm tiền của gia đình để làm ăn mà vẫn không thể thành công nổi. Tôi bắt đầu hoài nghi về những cuốn sách tôi đã đọc, về thành công, về làm giàu, về lập nghiệp, tất cả chúng chỉ là những loại kiến thức sáo rỗng, thiếu thực tế và dành cho những kẻ mơ mộng, mù quáng? 

Tôi lại càng thêm hoang mang khi nhìn những người cùng trang lứa đã ổn định vào những công việc được gia đình thu xếp sẵn, có những vị trí rất tốt và có tương lai. Trong tôi bắt đầu nảy sinh suy nghĩ: “Hay là mình sẽ tìm kiếm một công việc nào đó ổn định, có thu nhập hàng tháng, lúc đó tôi sẽ lại chân trong, chân ngoài để kiếm thêm và gây dựng sự nghiệp”. Tôi đi hỏi những người lớn tuổi để được tư vấn thêm, và tất cả đều cho tôi một lời khuyên: công việc ổn định. 

Vốn là một đứa cứng đầu, tôi vẫn không thể chấp nhận được phương án đó. Tôi tự hỏi mình rằng: “Nếu mình vẫn đi những con đường giống người khác đã đi, liệu mình có thể đến đích của thành công hay vẫn chỉ đến cái đích giống như những người khác?” 

Tôi tự huyễn hoặc mình rằng biết đâu thành công đang ở rất gần, chỉ vài bước nữa thôi là mình có thể chạm đến con đường ngắn nhất dẫn vào nó. Biết đâu nếu mình quay đầu lại và đi con đường như những người khác, mình sẽ làm lại từ đầu và không bao giờ tìm thấy thành công nữa. Đó là động lực giúp tôi đứng dậy và khởi nghiệp lần nữa. 

Nhưng lần khởi nghiệp này khác với những lần trước. Đó là lúc kinh tế gia đình khó khăn, là lúc tôi không có bất kỳ một đòn bẩy tài chính nào hỗ trợ nữa. Tôi bắt đầu từ hai bàn tay trắng hoàn toàn. Lúc đó, tôi đã nhìn lại mình một cách kỹ càng, đánh giá thế mạnh, điểm yếu của bản thân (SWOT). Thôi mơ mộng viển vông, thôi vẽ vời những mục tiêu dài hạn, tôi đặt ra mục tiêu thực dụng nhất và cần thiết nhất: làm sao để có tiền, để có thể vượt qua thời khắc khó khăn này. 

Như vậy tôi đã 4 lần khởi nghiệp bằng những công việc khác nhau trong đó 3 lần đã thất bại. Ở lần thứ 4 này tôi đã có thể nuôi sống doanh nghiệp của mình, tôi đã có thể góp một phần nhỏ vào để trang trải khó khăn cho gia đình, tôi đã có một đội cùng tôi đồng hành để tìm kiếm thành công. 

Giờ nhìn lại tôi thấy mình có những sai lầm sau:

Hiếu thắng: Sống trong sự bảo bọc của gia đình từ nhỏ, thiếu sự va vấp và sinh hoạt cộng đồng. Điều đó làm cho cái tôi của tôi rất lớn. Luôn bảo vệ quan điểm cá nhân và hiếu thắng, thiếu sự lắng nghe ý kiến của người khác. Luôn ghét phải nhận những lời chỉ trích về bản thân mình. Tôi không dám nghĩ mình đã là một người như thế. 

Thiếu sự nỗ lực, quyết tâm: Cầm tiền gia đình đi khởi nghiệp. Số tiền đó không phải là một con số lớn lắm. Nếu thất bại, số tiền mất đi cũng không phải là nhiều. Chính điều đó làm cho tôi thiếu một sự nỗ lực, quyết tâm cần phải có. Thất bại có vẻ nhẹ nhàng khi trong đầu mình có những suy nghĩ kiểu như nếu có thất bại thì cũng chỉ mất một ít tiền, bù lại mình sẽ học được nhiều kinh nghiệm quý báu.

Lãng phí thời gian: Chính vì thế mà tôi lãng phí thời gian hơn. Tôi không tận dụng mọi lúc có thể để gây dựng và phát triển mà lãng phí vào việc lên mạng, tham gia vào những cuộc tranh cãi vô bổ. 

Chọn sai người đồng hành: Mỗi lần khởi nghiệp, tôi chọn cho mình một người đồng hành. Cứ nghĩ rằng những người anh em tốt của nhau thì khi làm việc cùng nhau sẽ hiểu nhau hơn và đạt được hiệu quả hơn. Nhưng sự thực không phải thế.

Nói nhiều hơn là làm: Do đó chúng tôi dành nhiều thời gian để nói chuyện, “chém gió” hơn là lao vào công việc để gặt hái thành công. 

Không có mục tiêu ngắn hạn mà chỉ có mục tiêu dài hạn: Chúng tôi ngồi vẽ cho mình những ý tưởng xa vời mà một khi nó thành công, chúng tôi sẽ có cơ hội đổi đời. Nhưng cái trước mắt, cái sẽ giúp chúng tôi sống được đến khi thành công thì lại lười nhác, đùn đẩy nhau để làm. 


Nhưng chính những thất bại đã cho tôi nhiều bài học kinh nghiệm và giúp mình trở nên chín chắn hơn. 

Thành công không đến với những kẻ lười: Giả sử cái đích thành công cách mình một ngàn kilomet, nếu mỗi ngày chúng ta bước được một mét, vậy sau bao lâu thì chúng ta có thể chạm vào thành công? Tôi cố gắng tiết kiệm thời gian, nỗ lực và làm việc chăm chỉ. Hy vọng mình có thể đi với tốc độ nhanh hơn. 

Chọn người đồng hành: Tôi tránh những người ngại khó, ngại khổ, những người thiếu quyết tâm và lười nhác. Tôi chọn cho mình những người cùng nhìn về một hướng và cùng nhau chèo lái, để đẩy con thuyền đi với vận tốc nhanh hơn nữa.

Mục tiêu ngắn hạn: Chúng tôi lên cho mình những mục tiêu ngắn hạn có thể giúp nuôi sống doanh nghiệp, trang trải chi phí hàng ngày. Từ đó chúng tôi sẽ có tiền để đầu tư vào các mục tiêu dài hạn. 

Cho đến thời điểm hiện tại, tôi cũng không biết chắc rằng liệu mình sẽ thành công hay thất bại tiếp. Nhưng sau tất cả, tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều và tôi không sợ thất bại nữa. Nếu như tôi tiếp tục thất bại, chắc chắn tôi sẽ không bao giờ thất bại vì những lý do cũ và sẽ dám nghĩ, dám làm và làm việc hết mình cho mục tiêu mà mình theo đuổi. 

Tôi xin trích lại câu nói mà mình thấy tâm đắc và thấy được mình trong đó: “Bạn sẽ không bao giờ biết được mình mạnh mẽ thế nào cho đến khi trở nên mạnh mẽ là sự lựa chọn duy nhất mà bạn có!”

Đồng Quang Trọng

Thursday, July 19, 2012

Bạc như nghề... lập trình

Đam mê, kỳ vọng và cả mơ ước vào nghề lập trình viên, nhưng rồi sau 15 năm hoài bão, nhiều sinh viên CNTT ngày ấy bây giờ đã phải nghĩ khác.

Nghề lập trình viên phần mềm ngày một ít được quan tâm vì lý do thu nhập.
Bỏ code đi sale

Được biết đến như một trong những 8x thế hệ đầu đam mê coding (lập trình phần mềm), sau vài năm gặp lại, thật bất ngờ khi bỗng dưng thấy Hoàng nhảy sang vai trò kinh doanh thực phẩm - vốn chẳng ăn nhập với những gì anh được học.

Hoàng cho biết: "Những năm 98-99 là thời kỳ bùng nổ Internet và vì thế nghề lập trình cũng lên nhanh, lên cao. Ai cũng nhìn vào Yahoo, Microsoft để định hướng nghề nghiệp cho mình và lao vào học code để mong đổi đời nhờ công nghệ. Nhưng sự thật nào đã hẳn như vậy".

Những người thuộc "thế hệ phần mềm" như Hoàng không phải hiếm bởi thời điểm đó trước hàng loạt cơ hội về việc lập trình, bán phần mềm, xuất khẩu mã nguồn với mức lương vài trăm USD/tháng quả là đáng mơ ước khi mà thu nhập thực lĩnh tại các đơn vị khối nhà nước lúc đó chỉ vài trăm ngàn.

Vậy mà giờ đây, thứ duy nhất Hoàng còn giữ được cho mình sau quãng thời gian làm lập trình viên chính là khả năng tư duy logic để áp dụng vào việc điều phối kinh doanh cửa hàng thực phẩm của gia đình.

Không như Hoàng, Quang Dũng, sinh năm 83 từng có 5 năm tu nghiệp tại Hà Lan, sau khi về nước đã được vào ngay một tập đoàn làm đúng nghề IT, phụ trách lập trình mạng core. Vậy nhưng, chưa đến 2 năm, Dũng đã phải "lướt" khỏi công ty sau khi hoàn thành thêm 1 bằng MBA theo diện liên kết đào tạo trong nước để rồi giờ làm việc cho một công ty chuyên về hoá mỹ phẩm dưới vai trò quản lý marketing.

Dũng chia sẻ: "Cái tuổi 20 vào những năm 2002 nhìn thị trường phần mềm thì màu mỡ lắm. Nào lập trình cho các dự án tin học hoá chính phủ, xuất khẩu phần mềm hay mở các công ty gia công tư nhân là đủ sống. Nhưng thực tế nào phải vậy khi vào công ty nhà nước làm với những tư duy nặng nề khiến rất khó để triển khai một dự án phần mềm nội bộ chứ đừng nói lập trình để đem bán. Thu nhập một tháng của kỹ sư phần mềm cố lắm mới được gần 6-7 triệu, đấy là bao gồm cả làm thêm ngoài thì sống sao nổi".

Học hành chuyên ngành, đào tạo bài bản như Dũng, Hoàng đã khó bám nghề, thì với những tay ngang học lập trình từ các trung tâm đào tạo chứng chỉ lại càng khó khăn hơn.

Duy Anh, học viên một trung tâm đào tạo có tiếng ở Yết Kiêu cho biết: "Ở trung tâm em được đào tạo toàn kiến thức thời thượng, với ngôn ngữ lập trình mới, hệ thống cập nhật. Tuy nhiên thì giữa việc học và việc đem ra ứng dụng lại khác xa nhau và nếu học xong cũng chỉ kiếm được công việc đủ sống bằng nghề code, chứ nếu muốn giàu thì quả là viễn tưởng".
Anh Dương Hoàng Anh, giám đốc một công ty có nhu cầu xây dựng phần mềm website thông tin điện tử cho biết: "Nếu thuê một công ty có tiếng thiết kế từ CMS đến giao diện sẽ tốn chi phí lần đầu cả trăm triệu, thậm chí hơn, và chưa kể phí bảo trì, nâng cấp hàng năm. Trong khi nhu cầu cần đánh nhanh thắng nhanh, và qua khảo giá tôi thấy nhiều nơi rao bán các phần mềm CMS, crawler tin tức tự động chỉ... 10 triệu bao luôn thiết kế giao diện".

Việc phá giá, giành khách của các dân coder phát sinh khá nhiều trong khoảng thời gian 4 năm trở lại đây, nhất là tại các thời điểm suy thoái, lạm phát. Công tác ở các công ty phần mềm khó sống, nhiều lập trình viên "bứng" mã nguồn mình có ra ngoài làm riêng để rồi phá giá thị trường và dẫm lên nhau như tình trạng trên.

Từ đó, tạo nên một bộ mặt khá nhộn nhạo của nghề lập trình viên và lĩnh vực kinh doanh phần mềm nói chung, khiến nhiều doanh nghiệp Việt khi muốn chọn giải pháp lại loay hoay mua của... nước ngoài.

Gỡ mãi không ra

Một điều dễ nhận thấy, các cơ sở đại học trong nước hiện nay khi đào tạo ngành nghề CNTT thường chỉ chung chung và phân mảng với đủ thứ từ coding cho đến cả networking, khiến sinh viên nếu muốn vững nghề phải học thêm tại các trung tâm bên ngoài như Aptech, Cisco, Oracle.

Lập trình ứng dụng di động đang là mảnh đất màu mỡ nhưng vẫn bị bỏ ngỏ tại Việt Nam.
Mặt khác, chính việc đánh giá không đúng vai trò của lập trình viên trong một bộ máy công ty khiến nhiều kỹ sư phần mềm khi ra trường vào làm được vài ba tháng là rơi vào tình trạng bất mãn, chán nghề.

Trung Anh, kỹ sư phần mềm tại một công ty nhà nước cho biết: "Em may mắn gia đình có quan hệ nên gá được vào công ty làm ở phòng IT, vị trí lập trình. Vậy mà đang ngồi code thì bị gọi sang phòng hành chính cài lại Windows, lúc thì bị điều lên phòng kế toán quét virus. Đám lập trình em cứ như chân sai vặt khắp công ty, trong khi dự án về Văn phòng điện tử em đang phát triển thì sếp bảo dừng vì không có kinh phí triển khai".

Trong một diễn biến khác, nhiều công ty phần mềm cũng đang trong tình trạng sống dở, sống khó giữa cơn bão suy thoái mặc dù chỉ bị ảnh hưởng gián tiếp. Từ đó tạo nên một thực trạng yếu kém về cơ chế dành cho các lập trình viên với mức thu nhập thấp, ít đãi ngộ và không tạo điều kiện để đào tạo và nâng cao tay nghề, cập nhật kiến thức mới - vốn là yếu tố tối quan trọng đối với nghề code.

Tại diễn đàn VietNam ICT Summit 2011, khi một câu hỏi từ phía doanh nghiệp đặt ra với các diễn giả về việc các đơn vị phần mềm thì không có vốn, không có tài sản thế chấp, chỉ có chất xám thì khi muốn đầu tư, mở rộng kinh doanh để xuất khẩu phần mềm vay tiền được ở đâu đã thành một câu hỏi khó và không có lời giải.

Từng giành được nhiều giải thưởng lập trình Tin học trẻ cho đến Trí tuệ Việt Nam 2002 từ năm lớp 7, lập trình viên Bùi Xuân Dũng hiện đang công tác ở Nhật cũng cho biết chưa có dự định về Việt Nam bởi để sống với nghề lập trình trong nước là rất khó.

Đối với các lập trình viên trong nước, bên cạnh việc tự học hoặc tham gia vào các khoá đào tạo chứng chỉ thì mục tiêu xin việc tại các công ty phần mềm khá mơ hồ vì lý do thu nhập. Vì vậy, số đông đều chọn giải pháp là vào các công ty phần mềm nước ngoài, chấp nhận mức lương vừa đủ sống và tham gia coding các dự án được giao thay, chấp nhận cày cuốc ngày đêm với những mã lệnh chứ không kỳ vọng gì hơn ở nghề lập trình vốn một thời là nghề "hot". 

Võ Trung
Vietnamnet

Tuesday, July 3, 2012

Những phố trà chanh 'hot' nhất Hà Nội

Tối mùa hè, các quán trà chanh trên phố Nhà Thờ, Lý Quốc Sư, Đào Duy Từ... lại đông nghịt khách. Vỉa hè, lòng đường, vườn hoa đều trở thành nơi để giới trẻ ngồi hóng mát, tán gẫu.

Từ một quán nhỏ trên phố Đào Duy Từ, trà chanh đã phổ biến khắp phố phường Hà thành như quanh khu Nhà thờ Lớn, cung Thiếu nhi, Chợ Gạo, Ngã Tư Sở, phố Huế... Chỉ với mấy ly trà chanh, giới trẻ có thể ngồi cả buổi để tán gẫu đủ chuyện.

Trà chanh khu vực Nhà thờ Lớn, Lý Quốc Sư thường được giới trẻ tập trung đông nhất bởi đây là vị trí trung tâm, rộng rãi, thoáng đãng.

Những nguyên liệu làm món trà chanh gồm bột trà, chanh cắt lát, hương liệu, đường và đá. Trước đây, trà chanh được pha chế bởi nước trà xanh nhưng vì lượng khách ngày một đông nên hiện nhiều quán chuyển sang sử dụng bột trà và hương liệu sản xuất từ Trung Quốc.

Vỉa hè các con phố về đêm thường trở thành địa điểm kinh doanh trà chanh bởi hầu hết các gian hàng mặt đường thường đóng cửa vào 20-21h, xe cộ qua lại cũng vắng hơn.

Một góc trà chanh khu vực chợ Gạo về đêm.

Nhiều hotgirl cũng thích uống trà chanh vỉa hè.

Không chỉ trong trung tâm thành phố, trên nhiều tuyến đường mới mở, các quán trà chanh cũng đua nhau mọc lên.

Vườn hoa dưới chân cầu vượt Ngã Tư Sở tối nào cũng có hàng trăm người ngồi uống trà chanh.

Mặc dù đã bị đóng cửa nhiều lần nhưng hơn chục quán trà chanh ở đây vẫn hoạt động. Mỗi quán luôn có 2-3 nhân viên đứng ra gần giữa lòng đường chèo kéo khách.

Bàn ghế và khách ngồi tràn kín vỉa hè, vườn hoa, còn xe máy xếp thành hàng dài dưới lòng đường.

Một biển hiệu trà chanh nhỏ bé bị quây kín bởi xe và người.
Theo vnexpress

Có thể tham khảo cách pha trà chanh tại đây.

 

Gặp "đối thủ" của trà chanh Đào Duy Từ

Tiệm trà chanh Đào Duy Từ khét tiếng trong giới teen giờ đây đã có một "đối thủ" nặng kí, nằm ngay ở phố Chợ Gạo cạnh đó.

Mặc dù sinh sau đẻ muộn, nhưng lượng khách của quán này đang ngày một hùng hậu, "khủng" không kém quán chè Đào Duy Từ. Đặc biệt là tối đến, bạn sẽ bắt gặp cảnh nhấp nhô chen chúc, rôm rả suốt dọc con phố ngắn ngủi chưa tới 100m này.


Không chỉ bắt chước biển hiệu "Trà chanh" và có bán các loại chè tương tự, nơi đây tất nhiên cũng phải tạo những nét riêng cho mình thì mới có thể thu hút. Chính vì vậy, họ sáng tạo thêm khá nhiều món chè hấp dẫn, mới lạ. Nên về độ phong phú, có thể nói là quán chè Chợ Gạo còn nhỉnh hơn ở Đào Duy Từ vài phần. Có thể điểm qua và giới thiệu cho bạn vài món chè nổi bật sau:

1. Chè đậu xanh

Không đơn điệu như món chè đậu xanh cổ truyền, bát chè đậu xanh ở đây nhìn qua đã thấy "ngon mắt" hơn nhiều, có dừa tươi, dừa khô, chuối sấy và đặc biệt là lớp đỗ xanh đặc sệt, lấm tấm cả vỏ đỗ như minh chứng cho một loại đỗ xanh "hảo hạng, độc quyền". Nếu là người thích thưởng thức cái vị đỗ xanh bùi bùi, đậm đặc rõ rệt thì chè đậu xanh ở đây đúng là "số 1" cho bạn. Dù cho có bỏ bao nhiêu đá vào thì hương vị bát chè cũng không bao giờ bị loãng, vẫn cứ đặc quánh, thơm mát.

Đặc biệt là phần đậu xanh đặc quánh.
Chè đậu xanh ở đây trông khá ngon mắt.
Dù cho có bỏ thật nhiều đá thì cũng không bao giờ bị loãng.
2. Chè sầu riêng

Chè sầu riêng có vẻ đơn điệu hơn. Chỉ gồm một lớp chè mềm mềm, đông đông như thạch, màu vàng thơm thơm vị sầu riêng, kết hợp cùng nước cốt dừa béo ngậy. Loại chè này ăn rất mát, tan nhanh trong miệng, với những người hảo ngọt, khoái sầu riêng thì thưởng thức một lần là thích mê liền, và chỉ xì xụp 1-2 phút thì hết veo bát chè ngay.

Tuy nhiên xin lưu ý, đừng vội "tham lam", ăn nhanh rồi gọi thêm ngay bát chè sầu riêng nữa. Món này đúng là lôi cuốn nhưng chỉ nên dừng lại ở ngưỡng "ăn hương, ăn hoa". Vì nếu "đả" thêm chén nữa thì nước cốt dừa cộng với sầu riêng rất dễ khiến bạn nhanh ớn và chẳng còn bụng dạ muốn thưởng thức thêm bất kì món nào.

Chè sầu riêng trông không hấp dẫn như chè đậu xanh...
Nhưng sẽ là khoái khẩu của những người thích ăn sầu riêng và hảo ngọt.
3. Chè rong biển

Có lẽ ở Hà Nội vẫn chưa nơi nào bán món chè độc đáo này. Chè rong biển vốn có tác dụng giải nhiệt và rất hợp gu với những người ưa cái vị ngọt thoang thoảng, thanh mát.

Chè rong biển ở đây được nấu sanh sánh, có vị ngọt rất nhẹ, đã mát sẵn nên khi ăn bạn chỉ cần bỏ thêm một chút xíu đá. Ngoài lớp nước cốt dừa phủ bên trên thì trong mỗi bát chè đều có thêm nhiều hạt đỗ đỏ bùi bùi, cùng những miếng rong biển sần sật, dai dai, hay hay. Những hôm nóng nực, chọn món chè rong biển là thích hợp nhất, vừa lạ miệng, vừa dễ chịu, lại đỡ hanh háo.


Những miếng rong biển dai dai, sần sật.
Giá các loại chè ở đây "đồng hạng" 15.000 đồng/bát. Có vẻ về khoản này thì tiệm chè Chợ Gạo không "cạnh tranh" được với chè Đào Duy Từ (chỉ với mức giá chỉ 10.000 - 12.000 đồng/bát). Tuy nhiên, bỏ ra thêm "vài k" để thay đổi khẩu vị thì cũng không phải quá lãng phí, xa xỉ.


Theo Zing

Wednesday, June 27, 2012

Doanh nhân gốc Việt mơ lật đổ Facebook

Khởi sự vội vã, không nghiên cứu đối thủ cạnh tranh và thường mắc các sai lầm giống nhau nhưng Bill Nguyễn lại có sản phẩm khiến Steve Jobs phải mua lại với giá 80 triệu USD.

"Mỗi lần bắt đầu một thương vụ, tôi lại giống như hiệp sĩ Don Quixote. Nhưng tôi luôn cố gắng hết mình", Bill Nguyễn chia sẻ.
Sinh năm 1971, Bill và gia đình rời Việt Nam từ khi còn nhỏ. Lớn lên ở Houston nhưng hiện nay, thung lũng Silicon mới là thiên đường của anh. Ngay từ khi ngồi trên ghế trường cấp ba, Bill đã khiến những người bạn Mỹ to lớn của mình phải ngưỡng mộ khi trở thành Chủ tịch Liên minh Học sinh gốc Phi dù thực tế anh là người gốc châu Á. 

Với dáng người nhỏ bé và chỉ nặng hơn 60kg nhưng Bill Nguyễn luôn gây ấn tượng là một người tràn đầy năng lượng. Người ta có thể cảm thấy nguồn năng lượng bất tận ấy khi anh vung tay như làm trò tung hứng và giới thiệu về văn phòng của mình tại trung tâm thành phố Palo Alto (Mỹ).

Hay nguồn năng lượng giữ anh tỉnh táo suốt đêm dù chỉ uống CokeZero rồi ngay sáng hôm sau lại có thể chơi bóng bàn với các nhà phát triển phần mềm của mình. Hay nguồn năng lượng giúp anh luôn căng tràn sức trẻ như một chàng trai 20 tuổi và trên miệng luôn nở nụ cười chứ không phải người đàn ông đã qua ngưỡng 40 và có gia đình.

"Có một câu nói nổi tiếng của Don King: Cuộc chiến sẽ chỉ trở nên thú vị khi đối thủ của anh xuất hiện", Bill vừa cười vừa trích dẫn câu nói yêu thích của mình. Và câu nói đó hoàn toàn thích hợp khi nói về Bill Nguyễn, người luôn có những ý tưởng mới khiến các liên doanh tư bản, các ông chủ tập đoàn, những cây bút chuyên về công nghệ phải phát cuồng.

Điều đó được thể hiện rõ nhất trong thương vụ bán trang web Lala.com năm 2009 cho hãng Apple với giá 80 triệu USD. Và đó không phải là lần đầu tiên những nhà đầu tư công nghệ cao đổ hàng triệu USD cho những ý tưởng của Bill Nguyễn.

Sau 10 tháng làm việc với huyền thoại Steve Jobs ở Cupertino (California, Mỹ), người đàn ông nhỏ bé này quyết định đã đến lúc tự bước trên đôi chân của mình. "Khi làm việc cho Apple, tôi nhận thấy rằng hãng này đang mở ra một thời kỳ hậu PC (máy tính cá nhân). Tôi bắt đầu suy nghĩ rất nhiều về việc tận dụng điều này bởi thế giới hậu PC là vô cùng rộng lớn", Bill Nguyễn chia sẻ.

Bill Nguyễn tham gia buổi gặp mặt các CEO công nghệ hàng đầu của Mỹ do Financial Times tổ chức.
Trước đó, anh từng bán Công ty Onebox chuyên về phần mềm chuyển tin nhắn với giá 850 triệu USD ở tuổi 29. Bill Nguyễn cũng từng rất thành công với Forefront. Sau ba năm phát hành cổ phiếu ra công chúng (IPO), công ty phần mềm này đã có giá trị lên tới 145 triệu USD.

Tiếp đó, với khoản đầu tư khiêm tốn 3 triệu USD, Bill Nguyễn bán công ty Freeloader với giá trị lên tới 38 triệu USD. Năm 1997, anh tiếp tục đầu tư 2,5 triệu USD vào Support.com chuyên về dịch vụ hỗ trợ từ xa dựa trên công nghệ đám mây và cổ phiếu của công ty này đã tăng gấp đôi ngay khi phát hành lần đầu (32 USD/cổ phiếu).

"Tôi chắc chắn rằng Facebook sẽ thất bại"

Dự án mới đây nhất của anh mang tên Color khiến giới truyền thông ngỡ ngàng khi được các ông lớn đầu tư tới 41 triệu USD.

Vóc dáng nhỏ bé, trang phục giản dị và nụ cười thường trực trên môi nhưng Bill Nguyễn là người rất nghiêm khắc trong công việc.

Nhưng ít người biết rằng, ý tưởng ban đầu của Bill về Color là một ứng dụng mang tên "Furr", một trò chơi thực tế ảo mà anh mô tả như một "thế giới hoạt hình Pixar trên di động". Tuy nhiên, sau 3 tháng miệt mài, anh ngộ ra rằng mọi người sẽ không đi loanh quanh với điện thoại thường trực trước mặt. Vậy là, đến tháng 12/2010, một ý tưởng mới ra đời: một mạng xã hội dành riêng cho thời đại di động mang tên Color.

Theo ý tưởng của Bill Nguyễn, Color là một ứng dụng rất mở để chia sẻ hình ảnh mà người dùng không cần tên hoặc mật khẩu. Người dùng sẽ tải ảnh lên mạng xã hội Color và có thể kết nối với những người dùng khác trong phạm vi 50m. Trạng thái của người dùng sẽ thay đổi mỗi khi họ di chuyển và chính điều này đã làm cho tính tương tác của Color mạnh hơn so với những mạnh xã hội hiện nay.

Bill Nguyễn tin rằng Color soán ngôi được "ông lớn" Facebook trên thị trường mạng xã hội đang bùng nổ hiện nay. "Khi Steve Jobs đưa ra thế giới công nghệ hậu PC thì đồng nghĩa mọi công nghệ từng được viết ra trước đó đều trở nên vô nghĩa. Điều đó tương tự với Facebook, một mạng xã hội dựa trên những công nghệ cũ. Bạn phải ngồi trước máy tính và nói với nó bạn là ai hay bạn thích điều gì. Tôi chắc chắn rằng Facebook sẽ thất bại", Bill khẳng định với tạp chí Fast Company vào tháng 3/2011 trước cả khi cho ra mắt Color.

Đúng 17h ngày 23/3/2011 (giờ địa phương), Color phiên bản đầu tiên chính thức ra mắt. Tuy nhiên, phần mềm này ngay lập tức lộ rõ yếu điểm. Để tham gia vào Color, các nhóm người dùng phải ở những địa điểm giống nhau. Tuy nhiên, chưa có quá trình chạy đà nên nhiều người dùng như bị lạc vào thế giới ma, không người ở.

"Sau 30 phút tôi nhận ra, Chúa ơi, nó hỏng rồi. Quỷ thật, chúng ta đã phá hỏng tất cả. Tôi tưởng chúng ta xây dựng một Facebook tốt hơn nhưng hóa ra lại tự đút tay vào ổ điện", Bill thốt lên.

Tìm hiểu đối thủ sau khi... thất bại

Sau thương vụ bất thành, bạn bè và đồng nghiệp rất lo lắng rằng Bill sẽ suy sụp. Nhưng người đàn ông nhỏ bé chỉ cười và nói: "Tôi không bao giờ để cảm xúc xen vào công việc. Tôi có thể cãi nhau nảy lửa với ai đó nhưng chỉ 5 phút sau tôi đã quên luôn".

Sau khi Color phiên bản đầu thất bại, bộ máy của ColorLabs đã có sự xáo trộn lớn khi Bill Nguyễn sa thải đồng chủ tịch Peter Phạm và giám đốc phát triển sản phẩm DJ Patil từ chức. "Tôi không muốn phí thời gian với những người không toàn tâm toàn ý và hay than vãn. Tôi tham gia mọi cuộc chơi và luôn giành chiến thắng. Ngay cả việc giảm cân, tôi cũng có chiến lược cho riêng mình và cố gắng thực hiện nó nhanh hơn những người khác. Kể cả khi phải vào viện, tôi cũng sẽ đánh bại tất cả bọn họ", Bill Nguyễn cho biết.


Và như để chứng minh điều đó, Bill tiếp tục lao vào nghiên cứu Color phiên bản mới. Trong thời gian này, anh bắt đầu lập cho mình một tài khoản Facebook và tìm hiểu kỹ hơn đối thủ của mình. Hiện nay, Bill Nguyễn với CEO Mark Pincus của công ty phần mềm Zynga chuyên sản xuất các trò chơi, ứng dụng trên mạng xã hội. Pincus là ông chủ cũ của Bill khi anh còn là một lính mới ở thung lũng Silicon và giờ đây mục tiêu tiếp theo của doanh nhân gốc Việt là "xây dựng một công ty lớn hơn của Mark Zuckerberg". Anh hy vọng phiên bản mới của Color sẽ được chạy trên Facebook và tạo được cơn sốt như trò chơi FarmVille của Zynga trước đây.

Đầu tháng 5 vừa qua, Bill Nguyễn đã công bố thỏa thuận hợp tác với Verizon, nhằm cung cấp Color cho các khách hàng sử dụng dịch vụ của hãng này. Chia sẻ về bí quyết thành công, triệu phú chưa tốt nghiệp đại học này cho biết: "Khi bắt tay vào một thương vụ mới, bạn không nhất thiết phải phát minh lại thế giới".

Nguồn: Kiến Thức

Friday, June 15, 2012

Cơ hội mới cho lao động nghề hộ lý

Với mức thu nhập từ 600 – 1.000 USD/người/tháng, lao động làm nghề hộ lý đang được các doanh nghiệp xuất khẩu lao động chuẩn bị nguồn và tiếp nhận những đơn hàng đầu tiên từ đối tác Đài Loan và Nhật Bản.

Chương trình hợp tác giữa ngành lao động (LĐ) Nhật Bản và VN trong việc đào tạo LĐ hộ lý cho Nhật Bản bắt đầu xúc tiến chọn ứng viên từ tháng 3/2012. Yêu cầu tuyển dụng LĐ có tay nghề tối thiểu hai năm, đã tốt nghiệp các trường đào tạo y tá và điều dưỡng, biết tiếng Nhật cơ bản. Sau đó, các công ty xuất khẩu lao động (XKLĐ) sẽ đào tạo bổ sung về kỹ năng, văn hóa và ngoại ngữ trong thời gian từ 6 - 12 tháng. LĐ đến Nhật hợp đồng từ ba-bốn năm, có thể gia hạn làm việc tiếp nếu người LĐ tham gia thi chứng chỉ cấp quốc gia về nghề hộ lý, y tá tại Nhật. Mọi chế độ phúc lợi của hộ lý, y tá VN được đảm bảo như công dân Nhật với mức thu nhập thấp nhất là 1.000 USD/người/tháng.


Thực tế, thị trường Nhật tương đối khắt khe. Hai quốc gia chuyên XKLĐ hộ lý, y tá như Philippines và Indonesia đã XKLĐ sang Nhật Bản nhiều năm, nhưng tỷ lệ ứng viên đạt yêu cầu làm việc tại Nhật chỉ từ 300-400 LĐ/năm. Theo quy trình tuyển dụng, LĐ nghề hộ lý, y tá đào tạo tại các nước sẽ vừa học vừa làm tại Nhật trong thời gian một năm, thu nhập 70% trong mức lương 2.000 USD/người/tháng. Sau đó, LĐ được thi tuyển tay nghề. Ông Nguyễn Trần Văn Thạnh (Chủ tịch hội đồng thành viên Công ty Suleco) phân tích: TP.HCM hiện có nguồn cung ứng hộ lý, y tá rất dồi dào - khoảng 3.000 học viên tốt nghiệp mỗi năm. Học viên tốt nghiệp ngành này từ các trường ĐH, CĐ và trường nghề phải chuyển ngành, nguyên nhân chính, theo các chuyên gia nhân sự là do học viên tốt nghiệp nghề y tá, hộ lý từ các trường (không thuộc hệ thống ngành y), thiếu kỹ năng thực hành. Các bệnh viện không thể đầu tư đào tạo lại nên họ không có chỗ thực hành nghề, tạo sự dư thừa và lãng phí. Chương trình XKLĐ nghề y tá, hộ lý được phía đối tác đào tạo và huấn luyện sẽ là cơ hội tốt cho học viên đã theo học ngành này có môi trường thực tập nghề và phát triển chuyên môn.

Tại thị trường Đài Loan, LĐ nghề hộ lý, y tá đòi hỏi đơn giản hơn với điều kiện LĐ nữ biết nghề, cần cù, chịu khó, chịu áp lực khi làm việc tại các viện dưỡng lão, chăm sóc người già. Chủ sử dụng LĐ lo nơi ở, chế độ sinh hoạt và phúc lợi theo quy định với thu nhập tối thiểu 650 USD/người/tháng, thời gian làm việc tám tiếng/ngày và sáu ngày/tuần. Bà Bùi Thị Thanh Thảo - chuyên viên phụ trách thị trường của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn Nhân Lực cho biết: “Đơn hàng mới của công ty cần 50 LĐ nữ hộ lý - điều dưỡng làm việc tại Đài Loan. Hiện tại, số lượng LĐ Việt Nam đang làm việc tại Đài Loan khá nhiều, nhưng ngành điều dưỡng và y tá chưa phải là thế mạnh của Việt Nam. Tại Đài Loan, LĐ có hợp đồng hai năm/lần và có thể gia hạn. Đây là cơ hội để LĐ nữ tham gia vào thị trường XKLĐ, có khả năng tích lũy tài chính sau thời gian làm việc, có thể tham gia vào lực lượng LĐXK khu vực châu Á khi có vốn ngoại ngữ cơ bản và tay nghề vững vàng”.

Nguồn: Phụ nữ Online

Quản lý thu phí Lao động trong FinaMan


FinaMan là phần mềm quản lý TIỀN phục vụ cho các doanh nghiệp, cơ sở làm XKLĐ. TIỀN ở đây có thể là tiền mặt, ngoại tệ nằm trong các Quỹ tiền mặt và các Tài khoản Ngân hàng.

Các giao dịch về TIỀN là THU và CHI. THU vào Quỹ tiền mặt, vào Tài khoản Ngân hàng. CHI cũng từ Quỹ tiền mặt hoặc từ Tài khoản Ngân hàng.

Phần mềm FinaMan đã phát triển đến phiên bản 2012
Trong quá trình tác nghiệp XKLĐ, các ứng viên Lao động tham gia đều phải nộp các khoản chi phí phục vụ cho việc hoàn thiện thủ tục trước khi chính thức bay. Việc hoàn thiện các nghĩa vụ nộp kinh phí này cần được theo dõi chặt chẽ. Người lao động không những phải nộp đủ mà còn phải đúng tiến độ.

Đối với các cơ sở hiện đang sử dụng phần mềm LaborMan trong quản lý XKLĐ thì việc thu phí cần phải được đồng bộ về Số Báo Danh (hay Mã Hồ Sơ) giữa LaborMan và FinaMan. Nghĩa là khi hỏi về tiến độ hoàn thiện thủ tục của một Lao động thì bên LaborMan cũng như bên FinaMan đều trả lời chính xác những diễn tiến liên quan tới người đó chứ không “râu ông nọ cắm cằm bà kia” được.

Giải pháp cho vấn đề đồng bộ này, FinaMan cho phép Import danh sách Lao động từ LaborMan. Nghĩa là nếu chọn Nhóm Đối tượng là Lao động thì nút bấm Import từ LaborMan được kích hoạt cho phép thực hiện.

Chọn nhóm đối tượng là Lao động TW thì nút Import được phép kích hoạt
Và khi nhấn Import thì danh sách toàn bộ Lao động có bên LaborMan sẽ được hiện lên. Có thể lựa chọn thống kê theo Số Báo Danh biết trước, hoặc theo họ và tên, giới tính... để rút gọn danh sách thống kê.

Danh sách 2.397 Lao động hiện có trên LaborMan sẵn sàng để Import
Sau khi đã lựa chọn những Lao động cần Import thì nhấn vào nút Import Danh sách Đã chọn. Những Lao động đã chọn sẽ được Import đầy đủ thông tin sang FinaMan.

Lưu ý: Những Lao động đã Import rồi sẽ không Import lần hai được nữa.

Lao động đã Import sẽ là đối tượng trong thu chi, là danh mục trong tìm kiếm, lựa chọn thống kê...

Các Lao động đã Import về sẽ là đối tượng thu trong phiếu THU
Như vậy, xét riêng về một Lao động, ta hoàn hoàn có thể nhanh chóng biết được họ đã nộp những khoản nào, bao giờ và bao nhiêu.

Thống kê các khoản thu riêng đối với đối tượng là Lao động
KẾ HOẠCH THU

Thông thường Lao động thực hiện nghĩa vụ nộp tiền theo từng nhóm một. Trong quá trình tiến cử, rồi tuyển dụng cho một đơn hàng, sát đến ngày bay, các Lao động trong nhóm đều đồng loạt thực hiện các nghĩa vụ tài chính. Những người chậm tiến độ cần phải được nhắc nhở sớm và trong trường hợp cần thiết cần phải chọn người thay thế... Một bảng kế hoạch thu sẽ được thiết lập và cán bộ thu phí sẽ căn cứ vào kế hoạch đó để thúc dục thực hiện và thường xuyên báo cáo kết quả cho các bộ phận khác.

Một kế hoạch thu đã được lên sẵn
Điều tất nhiên, khi khai báo phiếu thu, cần phải xác định thuộc kế hoạch nào.

Khai báo thu tiền thuộc kế hoạch nào?
Và tất nhiên FinaMan sẽ cung cấp công cụ để theo dõi thường xuyên việc thực hiện kế hoạch.

Theo dõi thực hiện kế hoach
Trong ví dụ trên cho thấy: kế hoạch phải thu của những Lao động nào, bao nhiêu, đã có bao nhiêu phát sinh,... và có thể nhấn để gọi cụ thể phát sinh đó ra màn hình.
Tóm lại: FinaMan là công cụ quản lý TIỀN nói chung. Nó hoàn toàn có thể sử dụng như một phần mềm quản lý thu chi độc lập. Những phát triển riêng biệt phục vụ cho cơ sở XKLĐ là để tiện dụng hơn, định hướng hơn trong ứng dụng vào thực tế. 

Friday, June 8, 2012

XKLĐ sang Đài Loan: Không được thu phí cao hơn quy định

Bộ LĐ-TB&XH vừa có công văn yêu cầu các doanh nghiệp (DN) thực hiện đúng các quy định về mức chi phí đối với người lao động (NLĐ) khi đưa NLĐ sang làm việc tại Đài Loan.

Ảnh minh họa

Theo đó, tổng chi phí của NLĐ trước khi đi làm việc trong các ngành công nghiệp tại Đài Loan không vượt quá 4.500 USD/người/hợp đồng ba năm, trong đó tiền môi giới tối đa không quá 1.500 USD; chi phí trước khi đi làm việc trong gia đình và chăm sóc sức khỏe tại Đài Loan không vượt quá 3.800 USD và tiền môi giới không vượt quá 800 USD. DN có thể thỏa thuận với NLĐ việc ký quỹ đảm bảo thực hiện hợp đồng nhưng mức tiền ký quỹ tối đa không được quá 1.000 USD/người/hợp đồng ba năm.

DN phải cung cấp tất cả hóa đơn, chứng từ liên quan đến chi phí cho NLĐ. Nếu phát hiện NLĐ được tuyển chọn đi làm việc tại Đài Loan sau ngày 1-4 phải chịu chi phí cao hơn quy định trên, DN sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính. Ngoài ra, DN không được phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài sử dụng pháp nhân để tổ chức tuyển chọn, thu tiền đưa lao động đi làm việc tại Đài Loan dưới bất kỳ hình thức nào.

Wednesday, June 6, 2012

Tổng hợp Đơn Hàng trong LaborMan Taiwan


Cùng với số và chất lượng ứng viên đăng ký đi XKLĐ, Đơn hàng là tài sản của Doanh nghiệp làm XKLĐ. Đơn hàng chỉ thực sự được thực hiện khi có đủ Hàm Visa phù hợp.

Tóm lại có thể nói nôm na: ai đăng ký đều được đi, mọi Đơn hàng đều được thực hiện hết là mong muốn của Doanh nghiệp XKLĐ.

Phần mềm LaborMan cung cấp công cụ để thống kê, tổng hợp một cách dễ dàng và tường minh nhất các số liệu liên quan tới việc sử dụng và hoàn thiện Đơn hàng.

Thống kê, tổng hợp sử dụng và hoàn thiện Đơn hàng
 
Trong ví dụ ở hình trên ta thấy:
-         Tổng số lượng Lao động mà các Đơn hàng yêu cầu là 1484 nam và 783 nữ;
-         Tổng số lượng Lao động đã tiến cử vào các Đơn hàng là 4381 nam và 1359 nữ;
-         Tổng số Lao động đã trúng tuyển vào các Đơn hàng là 1088 nam và 423 nữ;
-         Cuối cùng, tổng số Lao động đã bay là 1020 nam và 384 nữ.
-         ...
Từ đây, ta có thể tính ra số phần trăm, tỷ lệ... Ví dụ: Tỷ lệ LĐ nam đã thực hiện là 1020/1488 = 0,685 nghĩa là tận dụng được khoảng 70% các Đơn hàng...

Về mặt thống kê chi tiết thì ta có thể thấy những số liệu liên quan tới từng Đơn hàng.

Số liệu thống kê cho từng Đơn hàng

Ví dụ trong hình cho thấy:
-         Đơn hàng DH-01157, có 2 Chi tiết Đơn hàng;
-         Tổng yêu cầu 57 nam, 20 nữ Lao động;
-         Tại thời điểm tổng hợp đã tiến cử được 20 nam, 4 nữ;
-         Trúng tuyển được 8 nam, 1 nữ;
-         Và cuối cùng, tại thời điểm tổng hợp đã bay được 6 nam, 1 nữ.
-         ...
Xét về mặt nào đó, đây là những số liệu rất cần thiết phục vụ cho việc đôn đốc, điều hành công việc thường xuyên chứ không phải chỉ là con số tổng hợp định kỳ đơn thuần. Bởi thực tế, số lượng Đơn hàng thường xuyên về, đan chéo nhau... nếu không có công cụ theo dõi rất có thể sẽ bỏ sót, chậm tiến độ hay không chuẩn bị kịp, gây lỡ thời cơ, hoặc để hết hạn...

Trên đây là các số liệu tổng hợp toàn thể. Trên cơ sở các điều kiện lọc: Môi Giới, Chủ SD LĐ, Khoảng thời gian nhận Đơn hàng, Người phụ trách... đều có thể lấy ra được bảng thống kê phù hợp với điều kiện đã cho.

Ví dụ sau đây là thống kê, tổng hợp các Đơn hàng liên quan tới một Môi Giới. Việc tạo bản in có thể thực hiện theo cách copy bảng thống kê ra word hoặc Excel.

Thống kê, tổng hợp Đơn hàng theo điều kiện lọc (Môi Giới).
Trong quá trình hoạt động kinh doanh XKLĐ thì mối quan hệ giữa Doanh nghiệp và Môi Giới thường được coi là quan trọng. Việc trao đổi số liệu, lên kế hoạch thực hiện... và cả những việc liên quan tới kinh phí, thanh toán tiền nong giữa hai bên xẩy ra thường xuyên.


Trong các lọc thống kê, tổng hợp, thì điều kiện Nhà Môi Giới là hay dùng nhất. Ngoài ra, có thể thêm các điều kiện phụ như: Chủ SD LĐ, Ngày nhận Đơn hàng... để có được các thống kê, tổng hợp tập trung hơn.

Tuesday, June 5, 2012

Quản lý Lao động đã bay trong LaborMan Taiwan


Các ứng viên đăng nhập vào danh sách XKLĐ sau khi đã qua các quy trình hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, tuyển dụng, trúng tuyển, làm visa, xếp đoàn bay và thực đã bay sẽ được đánh dấu là Đã Bay.

Với Lao động đã bay thì những thông tin trước đó sẽ không được phép thay đổi nữa và cũng không còn nằm trong danh sách để có thể tiến cử vào Đơn hàng...

Lao động đã bay được chuyển sang quản lý ở một danh sách riêng và sẽ tiếp tục có thể cập nhật những thông tin mới liên quan tới quá trình lao động tại nước ngoài.

Danh sách trong ví dụ 1404 Lao động Đã bay
 
Có thể in lọc theo Môi Giới, theo Chủ SD LĐ, theo Ngày bay và theo Họ Tên. Đồng thời có thể in danh sách như một dạng báo cáo.

Danh sách lọc theo Môi Giới 151 Lao động Đã bay
 
Và bản in như một dạng báo cáo:

Trang đầu của 9 trang danh sách Lao động Đã bay theo Môi Giới.
 
Lao động trong quá trình làm việc sẽ có những thông tin cần cập nhật để theo dõi. Nếu một Lao động bình thường thì thông tin tối thiểu về họ là nơi cụ thể hiện đang làm việc và ngày về nước thanh lý hợp đồng XKLĐ.

Hình ảnh minh họa phần cập nhật dữ liệu sau bay
 

TRA CỨU THÔNG TIN LAO ĐỘNGTrong suốt quá trình quản lý, người lao động luôn là trọng tâm. Tại bất cứ một bảng thống kê nào, khi tiến cử, tuyển dụng, làm visa, hay khi thống kê lao động đã bay... nếu kích đúp chuột vào một Lao động thì toàn bộ thông tin về người Lao động đó sẽ hiện lên màn hình.

Toàn bộ thông tin đã cập nhật của 1 Lao động. Có thể gọi xem từ bất cứ bảng danh sách nào.
 
Cho đến đây, LaborMan thể hiện là một công cụ hữu ích, theo sát các quy trình tác nghiệp, luôn cung cấp đầy đủ các thông tin, bảng biểu cần thiết cho mỗi giai đoạn công việc. Sử dụng LaborMan sẽ tạo nên uy tín cho doanh nghiệp thông qua việc nhất quán trong mẫu biểu, đủ thông tin, chính xác và kịp thời.