Sunday, June 1, 2014

Về Danh mục Ngành Nghề, Nghề Nghiệp trong LaborMan

Tất cả các ngành nghề có liên quan trong khai báo:
  • Nguyện vọng của Lao động muốn làm trong ngành nhề nào?
  • Lao động đã được đào tạo, được học tập ngành nghề nào?
  • Đã có giấy chứng nhận nghề nào?
  • Các cá nhân trong gia đình nghề nghiệp gì?
  • ...
LaborMan, công cụ trợ giúp hiệu quả cho tác nghiệp XKLĐ.
đều được lựa chọn từ DANH MỤC NGÀNH NGHỀ. Việc khai báo Ngành nghề mới hiện nay đang được thiết kế cho thuận tiện nhất đối với người dùng. Ví dụ: khi đang khai về người thân trong gia đình mà xuất hiện một ngành nghề mới thì người dùng có thể gõ trực tiếp ngay ngành nghề đó sau đó chấp nhận ghi lại là DANH MỤC NGÀNH NGHỀ đã có thêm 1 Ngành nghề mới.

Cũng chính do có sự thuận tiện đó mà nhân viên cập nhật hồ sơ Lao động đã khai báo tương đối tùy tiện các Ngành nghề mới mà thực chất có thể chọn một ngành nghề sẵn có trong DANH MỤC.

Hiện tại chúng ta đã thấy có tới hơn 20 mục có thể chỉ xếp vào một là Nông nghiệp. Hoặc có tới 2 mục là : Hưu trí và Nghỉ hưu ý nghĩa hoàn toàn như nhau.

Nên nhớ rằng, các mục của DANH MỤC đều phải dịch ra tiếng Nhật và nội dung tương ứng sẽ được in ra tại Form Nhật của ứng viên. Nếu chúng ta không chuẩn hóa DANH MỤC mà cứ để khai tùy tiện sẽ rất mất công cho bên Đối Ngoại.

Vì vậy, sau một thời gian, các phòng ban trong công ty cần thống nhất với nhau cố định các mục trong DANH MỤC. Người nhập form cần phải lựa chọn mục tương ứng với khai báo của Lao động chứ không tùy tiện khai báo thêm nôm na như hiện nay.

Việc khai báo thêm mục trong DANH MỤC cũng cần phải chuẩn mực. Như viết hoa chữ đầu chứ không tùy tiện như hiện nay. Xin copy vài ví dụ hiện có trong DANH MỤC mà thực chất chỉ là Nông dân:
  • thương binh, nông nghiệp, chăn nuôi
  • làm ruộng, vật liệu xây dựng, đi tàu
  • thương binh, nông nghiệp, chăn nuôi
  • làm ruộng, chăn nuôi
  • Nông nghiệp, chăn nuôi
Sau khi đã chuẩn hóa DANH MỤC, những mục nào cần xóa bỏ sẽ tạm thời thêm chữ “z-” đằng trước. Những Lao động có liên quan tới những Ngành nghề ‘z-” này sẽ được chuyển về Ngành nghề chuẩn tương ứng. Khi không còn ai liên quan tới Ngành nghề “z-“ nữa thì có thể xóa hẳn đi khỏi DANH MỤC. Khi nhập mới tuyệt đối không dùng Ngành nghề có chữ “z-“ nữa.

Những điều nói trên đều đúng với các loại DANH MỤC, DANH SÁCH... có trong LaborMan.