Tuesday, June 5, 2012

Quản lý Lao động đã bay trong LaborMan Taiwan


Các ứng viên đăng nhập vào danh sách XKLĐ sau khi đã qua các quy trình hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, tuyển dụng, trúng tuyển, làm visa, xếp đoàn bay và thực đã bay sẽ được đánh dấu là Đã Bay.

Với Lao động đã bay thì những thông tin trước đó sẽ không được phép thay đổi nữa và cũng không còn nằm trong danh sách để có thể tiến cử vào Đơn hàng...

Lao động đã bay được chuyển sang quản lý ở một danh sách riêng và sẽ tiếp tục có thể cập nhật những thông tin mới liên quan tới quá trình lao động tại nước ngoài.

Danh sách trong ví dụ 1404 Lao động Đã bay
 
Có thể in lọc theo Môi Giới, theo Chủ SD LĐ, theo Ngày bay và theo Họ Tên. Đồng thời có thể in danh sách như một dạng báo cáo.

Danh sách lọc theo Môi Giới 151 Lao động Đã bay
 
Và bản in như một dạng báo cáo:

Trang đầu của 9 trang danh sách Lao động Đã bay theo Môi Giới.
 
Lao động trong quá trình làm việc sẽ có những thông tin cần cập nhật để theo dõi. Nếu một Lao động bình thường thì thông tin tối thiểu về họ là nơi cụ thể hiện đang làm việc và ngày về nước thanh lý hợp đồng XKLĐ.

Hình ảnh minh họa phần cập nhật dữ liệu sau bay
 

TRA CỨU THÔNG TIN LAO ĐỘNGTrong suốt quá trình quản lý, người lao động luôn là trọng tâm. Tại bất cứ một bảng thống kê nào, khi tiến cử, tuyển dụng, làm visa, hay khi thống kê lao động đã bay... nếu kích đúp chuột vào một Lao động thì toàn bộ thông tin về người Lao động đó sẽ hiện lên màn hình.

Toàn bộ thông tin đã cập nhật của 1 Lao động. Có thể gọi xem từ bất cứ bảng danh sách nào.
 
Cho đến đây, LaborMan thể hiện là một công cụ hữu ích, theo sát các quy trình tác nghiệp, luôn cung cấp đầy đủ các thông tin, bảng biểu cần thiết cho mỗi giai đoạn công việc. Sử dụng LaborMan sẽ tạo nên uy tín cho doanh nghiệp thông qua việc nhất quán trong mẫu biểu, đủ thông tin, chính xác và kịp thời.