Thursday, May 24, 2012

Các loại Giá trong phần mềm ComMan

Chúng tôi xin trình bày và kèm theo các ví dụ dưới đây để đảm bảo không nhầm lẫn trong cách hiểu các loại Giá trong phần mềm ComMan.

1. Giá Mua của một mặt hàng là Đơn giá ghi trong Phiếu Nhập hàng.

Dưới đây là hình ảnh của 1 phiếu Nhập hàng và Giá ghi trong cột Đơn giá chính là Giá Mua.2. Giá Vốn của một mặt hàng là đơn giá được tính trên cơ sở Giá Mua + Các loại Chi phí đã phân bổ (chi phí vận chuyển, chi phí đặt hàng, chi phí kho bãi, chi phí vận chuyển, chi phí thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt...) + Các bù trừ giá nếu có đối với từng mặt hàng.

Giá vốn sẽ được tính trên cơ sở cập nhật các bảng chi phí nói trên thông qua nút bấm THỐNG KÊ – GIÁ VỐN NHẬP, hoặc Menu 3.J. Thống kê - Cập nhật Giá vốn. Đầu tiên sẽ là thống kê các phiếu nhập mua hàng N1. Kích đúp vào phiếu sẽ hiện chi tiết phiếu nhập và các nút chức năng: THUẾ, CHI PHÍ, GIÁ VỐN, IN.

Trong hình sau đây Giá Vốn đã được tính và ghi vào cột bên cạnh Đơn giá Mua.Giá Vốn sẽ thay đổi nếu ta cập nhật thay đổi các số liệu về THUẾHoặc thay đổi các số liệu về chi phíSau khi các số liệu mới về Thuế và Chi phí đã được Save lại, cuối cùng ta nhấn vào nút bấm GIÁ VỐN để chương trình tính và phân bổ lại Giá Vốn cho từng mặt hàng. Giá Vốn mới sẽ được ghi lại vào cột Giá Vốn của Phiếu Nhập.

Ta cũng có thể nhấn IN để in ra giấy toàn bộ các bảng chi phí và kết quả tính Giá Vốn của phiếu Nhập liên quan.3. Giá Bán của một mặt hàng là Đơn giá ghi trong Phiếu xuất kho.4. Giá Bán Quy Định là Giá Bán của từng mặt hàng được người có trách nhiệm quy định trong từng thời điểm, đối với từng trường hợp.

Giá Bán QĐ sẽ được hiện lên trong bảng lược khi lập phiếu xuất hàng. Ví dụ sau đây cho thấy nhân viên kinh doanh có thể thấy mặt hàng MF4056/F Hạt màu cam hiện còn trong kho H2 là 245Kg, Giá Bán QĐ trong trường hợp 1 là 107.812đ/Kg, trường hợp 2 là 109.636đ/Kg và trường hợp 3 là 111.460đ/Kg. Còn trường hợp 1, 2, 3 là gì thì theo quy định trong công ty mà mọi nhân viên đều biết.Giá Bán QĐ do người có trách nhiệm cập nhật mới hoặc sửa đổi trong khi cập nhật từng Danh mục mặt hàng, hoặc qua menu 3.L. Thống kê và cập nhật Giá bán.Như vậy, hoàn toàn có thể quy trách nhiệm cho người bán hàng khi để Giá Bán khác so với Giá Bán Quy Định. Tuy nhiên, để đảm bảo hoạt động kinh doanh có hiệu quả thì người có trách nhiệm phải thường xuyên theo dõi và cập nhật Giá Bán Quy Định cho phù hợp với chủ trương của doanh nghiệp.

5. Giá Bình quân Gia quyền (Giá BQGQ) được dùng để tính giá trị hàng tồn kho của từng Kho hàng. Giá BQGQ được tính luỹ kế cho từng mặt hàng theo công thức sau:

Nếu là phiếu Nhập thì: GiaBQGQ mới = (SLTon * GiaBQGQ cũ + !SLNhap * !GiaVon)) / (SLTon + !SLNhap)

Lưu ý: Trong trường hợp Nhập hàng nhưng không có chi phí (không tính Giá Vốn cho phiếu Nhập đó) thì ComMan sẽ lấy Giá Mua thay thế cho Giá Vốn.

Giá BQGQ rất phụ thuộc vào tiến độ Nhập - Xuất kho hàng vì vậy có thể cùng là một mặt hàng nhưng ở kho này Giá BQGQ khác so với ở kho khác, hoặc khi tính tổng hợp mà không chọn kho nào thì Giá BQGQ cũng cho kết quả khác
.