Wednesday, May 23, 2012

Module quản lý Vốn vay (Phần 3.)

Ở phần 1 & 2 của bài viết hướng dẫn chúng ta đã có một cách tiếp cận tới các phiếu Thu Chi bắt đầu từ Hợp đồng Tín dụng. Chúng ta cũng có thể tiếp cận tới các phiếu Thu Chi bắt đầu từ GIẤY NHẬN NỢ.

Để thống kê, chọn lọc các GIẤY NHẬN NỢ đã có, ta dùng Menu 7C. hoặc nút THỐNG KÊ GIẤY GHI NHẬN NỢ.Chỉ có điều, từ đây, không thể sửa được GIẤY NHẬN NỢ nếu cần.Tuy nhiên, vẫn có thể cập nhật phiếu Thu Chi, hoặc TỔNG HỢP THU CHI nếu có quyền.

TỔNG HỢP TOÀN BỘ TÌNH HÌNH VAY VỐN

Chức năng tiếp theo của Module quản lý Vốn vay là tổng hợp toàn bộ tình hình vay vốn của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nào đấy, hoặc đối với một Ngân hàng hay một đối tượng cho vay nào đấy, hoặc với chỉ một Hợp đồng Tín dụng nào đấy.

Để tổng hợp, dùng Menu 7D. hoặc nút TỔNG HỢP TÌNH HÌNH VAY NỢ.Sau khi cập nhật các điều kiện lọc, nhấn “In” chương trình sẽ tổng hợp và cho ra một Report với đầy đủ thông tin từ Hợp đồng Tín dụng, GIẤY NHẬN NỢ, Thu Chi, Tồn nợ Gốc, Tồn nợ Lãi.Về việc Huỷ phát sinh:

Hợp đồng Tín dụng, GIẤY NHẬN NỢ và Phiếu Thu Chi sau khi đã cập nhật vào ComMan, người dùng đều không thể xoá khỏi CSDL được, mà chỉ có thể Huỷ.

Về nguyên tắc, không thể Huỷ một GIẤY NHẬN NỢ khi vẫn còn các phiếu Thu Chi liên quan tới nó chưa bị Huỷ.

Không thể Huỷ một Hợp đồng tín dụng mà vẫn còn GIẤY NHẬN NỢ chưa bị Huỷ.

Tóm lại, khi cập nhật mới thì bắt đầu từ Hợp đồng Tín dụng. Còn khi Huỷ thì bắt đầu từ phiếu Thu Chi.

Quyền người dùng:

Nói chung, liên quan đến những số liệu Vay vốn, chỉ có lãnh đạo doanh nghiệp và kế toán. Và quyền trong Module này chỉ có 2 loại: được xem không thôi và được cập nhật mới, sửa, huỷ.

Người được xem thì được xem tất cả những gì liên quan tới Vay vốn. Người được sửa thì được sửa tất cả.

Các quyền liên quan là: 7A., 7B., 7C., và 7D.

Xem thêm:

Module quản lý Vốn vay (Phần 2.)

Lựa chọn từng GIẤY NHẬN NỢ, ta có thể thống kê, sửa, huỷ và nhập mới các phiếu Thu, Chi cho GIẤY NHẬN NỢ đã chọn.

Hình sau đây là ví dụ cho việc thể hiện, sửa, huỷ, nhập mới, in phiếu Thu Chi liên quan tới GIẤY NHẬN NỢ.Bản in của chính phiếu thu đã bị huỷ ở hình trên:

Theo như đã thống nhất, thì với một GIẤY NHẬN NỢ, phiếu Thu đi liền với nó là phiếu Thu T2. Phiếu này có các thông tin sau luôn được xác định từ trước, không thể thay đổi được:
  • Loại phiếu là T2;
  • Đơn vị Giao tiền là Đối tượng cho vay đã được xác định từ khi ký Hợp đồng Tín dụng;
  • Ngày thu được xác định là ngày của GIẤY NHẬN NỢ;
  • Số tiền chính bằng số tiền ghi trong GIẤY NHẬN NỢ;
  • Về khoản thì được ghi chú là thuộc GIẤY NHẬN NỢ số nào. Người nhập hoàn toàn có thể thêm bớt, thay đổi thông tin này.
Qua đây có thể đặt câu hỏi: mỗi GIẤY NHẬN NỢ chỉ có duy nhất một phiếu Thu T2 với số tiền trùng nhau. Vậy sao tại form cập nhật phiếu Thu vẫn có nhiều phiếu được liệt kê phía dưới? Câu trả lời là trong số đó chỉ có 1 phiếu có hiệu lực, còn các phiếu khác đã bị huỷ. Muốn khai một phiếu mới thì phải huỷ phiếu hiệu lực đã có. Nếu không, khi tổng số tiền giữa T2 và GIẤY NHẬN NỢ khác nhau, chương trình sẽ không cho Save.

Với phiếu Chi thì khác. Người cập nhật có thể lựa chọn Loại chi C2 (trả Gốc) và chi C5 (trả Lãi). Số tiền, số phiếu (số lần chi trả) là hoàn toàn tuỳ ý, chương trình không khống chế.

Quay lại với GIẤY NHẬN NỢ. Ta thấy từ đây có thể TỔNG HỢP THU CHI liên quan tới GIẤY NHẬN NỢ.Hình trên cho thấy các phát sinh T2 (Thu tiền Vay về Quỹ), C2 (Chi trả Gốc) và C5 (Chi trả Lãi). Ngoài ra chương trình còn tính số dư tồn Gốc và số dư Tồn Lãi phải trả trong các thời điểm có phát sinh, cộng thêm Từ ngày, Đến ngày và Hạn Quyết toán của GIẤY NHẬN NỢ. Bản in của phần Tổng hợp này cho ta cái nhìn toàn cảnh về khoản vay này.Việc tính Lãi phải trả Từ ngày .. Đến ngày cho ta con số về khoản Lãi phải trả cho đối tượng cho vay trong khoảng thời gian. Và nếu nhấn vào nút “Lập phiếu CHI C5” thì ta sẽ có thể cập nhật mới một phiếu chi C5 với hầu hết các thông tin, dữ kiện đã được xác định.

Trong ví dụ trên là lập phiếu chi C5, trả lãi cho khoản vay 2 tỷ từ ngày 1/3/2012 đến ngày 1/5/2012 với số tiền đã được tính luỹ tiến (bao hàm cả việc đã có phát sinh trả Lãi đầu kỳ và trả Gốc trong kỳ...).Tóm lại:

Cho đến đây, xuất phát từ Hợp đồng Tín dụng, chương trình đã thiết lập các phương tiện để cập nhật mới, sửa chữa, huỷ: GIẤY NHẬN NỢ, phiếu Thu tiền vay, phiếu trả tiền Gốc và phiếu trả tiền Lãi.

Ngoài ra, chương trình cũng đã cung cấp công cụ cho việc tổng hợp đối với từng khoản vay. Và trong từng trường hợp là những công cụ thống kê, tính sẵn, ghi sẵn các thông tin liên quan.

Xem thêm:

Module quản lý Vốn vay (Phần 1.)

Việc vay vốn từ các Ngân hàng hoặc các cá nhân, tổ chức có tiền nhàn rỗi để phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình vốn là một hoạt động thường xuyên, liên tục của bất cứ doanh nghiệp nào. Hoạt động này -tất nhiên- cần được quản lý một cách chặt chẽ giống như các hoạt động xuất nhập, thu chi khác…

Vốn vay cũng là một nguồn lực của doanh nghiệp. Quản lý tốt mọi nguồn lực sẽ đem lại sức mạnh cho doanh nghiệp.

Module quản lý vốn vay được phát triển trên ComMan kể từ phiên bản 05/05/2012 đã được thiết kế để thực hiện việc quản lý cả hoạt động Vay và Cho Vay. Tuy nhiên, ban đầu, mới chỉ được hoàn thiện với các tính toán trong trường hợp Vay.

Hoạt động quản lý Vay vốn bắt đầu từ Hợp Đồng Tín dụng, Giấy Nhận nợ, Phiếu thu tiền về Quỹ T2, Phiếu chi trả tiền Gốc C2, và phiếu chi trả tiền lãi C5.
Hình sau đây minh hoạ một Hợp Đồng Tín dụng đã được nhập mới vào CSDL thông qua Menu 7A. hoặc nút “NHẬP MỚI HĐTD” trên màn hình chính.

Hình 1. Form nhập mới Hợp đồng Tín dụng
 Lưu ý:
  • Lãi suất cần gõ con số và được hiểu là phần trăm;
  • Bên cạnh Lãi suất luôn phải chọn hoặc Năm, Quý, Tháng hoặc Ngày;
  • Theo thống nhất thì với tiền vay là tiền Việt thì phải chọn đồng ngoại tệ là VND và gõ lại số tiền với tỷ giá = 1.
  • Phần “các thông tin khác” chỉ là phần text ghi chú, không có giá trị tính toán.
  • Chỉ cho phép Save and Close khi Hợp đồng đã đủ dữ kiện.
Hợp đồng Tín dụng đã cập nhật có thể tìm đến để xem, sửa, hoặc cập nhật tiếp các dữ liệu thông qua Menu 7B. hoặc nút “THỐNG KÊ HĐTD”.

Hình 2. Tìm kiếm, thống kê các Hợp đồng tín dụng
Kích đúp vào từng record để hiện Hơp đồng Tín dụng. Tuỳ theo quyền hạn, có thể sửa, huỷ Hợp đồng hoặc cập nhật mới GIẤY NHẬN NỢ cho Hợp đồng Tín dụng đó.

Hình 3. Sửa các thông tin, đánh dấu hủy, hết hiệu lực, hoặc cập nhật tiếp Giấy ghi nhận nợ
Một Hợp đồng Tín dụng có thể có nhiều GIẤY NHẬN NỢ. Khi hiện Hợp đồng Tín dụng và nhấn vào nút “Giấy Nhận Nợ” sẽ gọi Form thống kê các GIẤY NHẬN NỢ đã có, sửa, huỷ và nhập mới GIẤY NHẬN NỢ cho Hợp đồng Tín dụng tương ứng.

Hình 4. Cập nhật mới, thống kê, sửa chữa các Giấy ghi nhận nợ liên quan.
Hình trên cho thấy Hợp đồng Tín dụng liên quan hiện đã có 2 GIẤY NHẬN NỢ. Nếu muốn sửa thì phải kích đúp (gọi lên để sửa). Sửa xong phải nhấn vào nút “Save” để ghi lại.

Nếu muốn nhập mới, trước tiên phải nhấn vào nút “Mới” sau khi nhập đủ dữ kiện mới, phải nhấn “Save” để ghi lại. Ngay sau đó, ta sẽ thấy GIẤY NHẬN NỢ vừa nhập mới được thống kê ở bên dưới form.

Xem thêm: