Wednesday, June 6, 2012

Tổng hợp Đơn Hàng trong LaborMan Taiwan


Cùng với số và chất lượng ứng viên đăng ký đi XKLĐ, Đơn hàng là tài sản của Doanh nghiệp làm XKLĐ. Đơn hàng chỉ thực sự được thực hiện khi có đủ Hàm Visa phù hợp.

Tóm lại có thể nói nôm na: ai đăng ký đều được đi, mọi Đơn hàng đều được thực hiện hết là mong muốn của Doanh nghiệp XKLĐ.

Phần mềm LaborMan cung cấp công cụ để thống kê, tổng hợp một cách dễ dàng và tường minh nhất các số liệu liên quan tới việc sử dụng và hoàn thiện Đơn hàng.

Thống kê, tổng hợp sử dụng và hoàn thiện Đơn hàng
 
Trong ví dụ ở hình trên ta thấy:
-         Tổng số lượng Lao động mà các Đơn hàng yêu cầu là 1484 nam và 783 nữ;
-         Tổng số lượng Lao động đã tiến cử vào các Đơn hàng là 4381 nam và 1359 nữ;
-         Tổng số Lao động đã trúng tuyển vào các Đơn hàng là 1088 nam và 423 nữ;
-         Cuối cùng, tổng số Lao động đã bay là 1020 nam và 384 nữ.
-         ...
Từ đây, ta có thể tính ra số phần trăm, tỷ lệ... Ví dụ: Tỷ lệ LĐ nam đã thực hiện là 1020/1488 = 0,685 nghĩa là tận dụng được khoảng 70% các Đơn hàng...

Về mặt thống kê chi tiết thì ta có thể thấy những số liệu liên quan tới từng Đơn hàng.

Số liệu thống kê cho từng Đơn hàng

Ví dụ trong hình cho thấy:
-         Đơn hàng DH-01157, có 2 Chi tiết Đơn hàng;
-         Tổng yêu cầu 57 nam, 20 nữ Lao động;
-         Tại thời điểm tổng hợp đã tiến cử được 20 nam, 4 nữ;
-         Trúng tuyển được 8 nam, 1 nữ;
-         Và cuối cùng, tại thời điểm tổng hợp đã bay được 6 nam, 1 nữ.
-         ...
Xét về mặt nào đó, đây là những số liệu rất cần thiết phục vụ cho việc đôn đốc, điều hành công việc thường xuyên chứ không phải chỉ là con số tổng hợp định kỳ đơn thuần. Bởi thực tế, số lượng Đơn hàng thường xuyên về, đan chéo nhau... nếu không có công cụ theo dõi rất có thể sẽ bỏ sót, chậm tiến độ hay không chuẩn bị kịp, gây lỡ thời cơ, hoặc để hết hạn...

Trên đây là các số liệu tổng hợp toàn thể. Trên cơ sở các điều kiện lọc: Môi Giới, Chủ SD LĐ, Khoảng thời gian nhận Đơn hàng, Người phụ trách... đều có thể lấy ra được bảng thống kê phù hợp với điều kiện đã cho.

Ví dụ sau đây là thống kê, tổng hợp các Đơn hàng liên quan tới một Môi Giới. Việc tạo bản in có thể thực hiện theo cách copy bảng thống kê ra word hoặc Excel.

Thống kê, tổng hợp Đơn hàng theo điều kiện lọc (Môi Giới).
Trong quá trình hoạt động kinh doanh XKLĐ thì mối quan hệ giữa Doanh nghiệp và Môi Giới thường được coi là quan trọng. Việc trao đổi số liệu, lên kế hoạch thực hiện... và cả những việc liên quan tới kinh phí, thanh toán tiền nong giữa hai bên xẩy ra thường xuyên.


Trong các lọc thống kê, tổng hợp, thì điều kiện Nhà Môi Giới là hay dùng nhất. Ngoài ra, có thể thêm các điều kiện phụ như: Chủ SD LĐ, Ngày nhận Đơn hàng... để có được các thống kê, tổng hợp tập trung hơn.