Wednesday, May 23, 2012

Module quản lý Vốn vay (Phần 1.)

Việc vay vốn từ các Ngân hàng hoặc các cá nhân, tổ chức có tiền nhàn rỗi để phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình vốn là một hoạt động thường xuyên, liên tục của bất cứ doanh nghiệp nào. Hoạt động này -tất nhiên- cần được quản lý một cách chặt chẽ giống như các hoạt động xuất nhập, thu chi khác…

Vốn vay cũng là một nguồn lực của doanh nghiệp. Quản lý tốt mọi nguồn lực sẽ đem lại sức mạnh cho doanh nghiệp.

Module quản lý vốn vay được phát triển trên ComMan kể từ phiên bản 05/05/2012 đã được thiết kế để thực hiện việc quản lý cả hoạt động Vay và Cho Vay. Tuy nhiên, ban đầu, mới chỉ được hoàn thiện với các tính toán trong trường hợp Vay.

Hoạt động quản lý Vay vốn bắt đầu từ Hợp Đồng Tín dụng, Giấy Nhận nợ, Phiếu thu tiền về Quỹ T2, Phiếu chi trả tiền Gốc C2, và phiếu chi trả tiền lãi C5.
Hình sau đây minh hoạ một Hợp Đồng Tín dụng đã được nhập mới vào CSDL thông qua Menu 7A. hoặc nút “NHẬP MỚI HĐTD” trên màn hình chính.

Hình 1. Form nhập mới Hợp đồng Tín dụng
 Lưu ý:
  • Lãi suất cần gõ con số và được hiểu là phần trăm;
  • Bên cạnh Lãi suất luôn phải chọn hoặc Năm, Quý, Tháng hoặc Ngày;
  • Theo thống nhất thì với tiền vay là tiền Việt thì phải chọn đồng ngoại tệ là VND và gõ lại số tiền với tỷ giá = 1.
  • Phần “các thông tin khác” chỉ là phần text ghi chú, không có giá trị tính toán.
  • Chỉ cho phép Save and Close khi Hợp đồng đã đủ dữ kiện.
Hợp đồng Tín dụng đã cập nhật có thể tìm đến để xem, sửa, hoặc cập nhật tiếp các dữ liệu thông qua Menu 7B. hoặc nút “THỐNG KÊ HĐTD”.

Hình 2. Tìm kiếm, thống kê các Hợp đồng tín dụng
Kích đúp vào từng record để hiện Hơp đồng Tín dụng. Tuỳ theo quyền hạn, có thể sửa, huỷ Hợp đồng hoặc cập nhật mới GIẤY NHẬN NỢ cho Hợp đồng Tín dụng đó.

Hình 3. Sửa các thông tin, đánh dấu hủy, hết hiệu lực, hoặc cập nhật tiếp Giấy ghi nhận nợ
Một Hợp đồng Tín dụng có thể có nhiều GIẤY NHẬN NỢ. Khi hiện Hợp đồng Tín dụng và nhấn vào nút “Giấy Nhận Nợ” sẽ gọi Form thống kê các GIẤY NHẬN NỢ đã có, sửa, huỷ và nhập mới GIẤY NHẬN NỢ cho Hợp đồng Tín dụng tương ứng.

Hình 4. Cập nhật mới, thống kê, sửa chữa các Giấy ghi nhận nợ liên quan.
Hình trên cho thấy Hợp đồng Tín dụng liên quan hiện đã có 2 GIẤY NHẬN NỢ. Nếu muốn sửa thì phải kích đúp (gọi lên để sửa). Sửa xong phải nhấn vào nút “Save” để ghi lại.

Nếu muốn nhập mới, trước tiên phải nhấn vào nút “Mới” sau khi nhập đủ dữ kiện mới, phải nhấn “Save” để ghi lại. Ngay sau đó, ta sẽ thấy GIẤY NHẬN NỢ vừa nhập mới được thống kê ở bên dưới form.

Xem thêm:

0 comments:

Post a Comment

Hãy vui lòng gửi lại cho chúng tôi những ý kiến, quan điểm của bạn sau khi xem bài viết!
Xin hãy gõ chữ Việt có dấu!